Laisvos darbo vietos

SKELBIAMA ATRANKA LOGOPEDO (SPECIALIOJO PEDAGOGO) PAREIGOMS UŽIMTI

Pareigybės pavadinimas – Logopedas (specialusis pedagogas).

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Pareigybės lygis A2.

Darbo krūvis – logopedo 0,5 pareigybės ir specialiojo pedagogo 0,5 pareigybės.

Darbo užmokestis: DU mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, logopedo ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija;
 • gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo (-si) procesą su vaikais, turinčiais didelius

ir labai didelius ugdymosi poreikius, tirti pedagogines situacijas, kurti savo veiksmingas mokymo (-si) strategijas;

 • išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodus ir

gebėti juos taikyti;

 • gebėti rengti individualias ugdymo programas ir dirbti komandoje su kitais specialistais,

mokytojais ir ugdytinių tėvais;

 • rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • reikiamą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą,
 • Pretendentas gali pateikti esamų (buvusių) darboviečių rekomendacijų.

Atrankos būdas: atrankos pokalbis

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val. Mažeikių lopšelyje-darželyje „Berželis“, Draugystės g. 14, LT-89169, Mažeikiai.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu (vadovasberzelis@gmail.com). Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti  grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį.

Telefonas pasiteirauti: 8 443 75732

Elektroninis paštas: vadovasberzelis@gmail.com

Adresas: Draugystės g. 14, LT-89169, Mažeikiai

 


 

SKELBIAMA ATRANKA PSICHOLOGO PAREIGOMS UŽIMTI

Pareigybės pavadinimas – psichologas

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Pareigybės lygis A2.

Darbo krūvis – 0,25 pareigybės

Darbo užmokestis: DU mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

Teikti psichologinę pagalbą vaikams, jų tėvams (globėjams) bei mokytojams, siekiant užtikrinti vaikų psichologinę gerovę.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • nustatyti vaiko psichologines problemas, konsultuoti, taikyti psichologinio konsultavimo technikas,
 • įvertinti vaiko galias ir sunkumus, nustatyti asmenybės ar ugdymosi problemas,
 • bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais), su pedagogais, teikti jiems rekomendacijas,
 • teikti psichologinį švietimą tėvams (globėjams), pedagogams vaiko raidos psichologijos, pedagoginės psichologijos klausimais,
 • vykdyti individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlikti psichologinius įvertinimus bei tyrimus,
 • dirbti su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • reikiamą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą,
 • Pretendentas gali pateikti esamų (buvusių) darboviečių rekomendacijų.

Atrankos būdas: atrankos pokalbis

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val. Mažeikių lopšelyje-darželyje „Berželis“, Draugystės g. 14, LT-89169, Mažeikiai.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu (vadovasberzelis@gmail.com). Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti  grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį.

Telefonas pasiteirauti: 8 443 75732

Elektroninis paštas: vadovasberzelis@gmail.com

Adresas:  Draugystės g. 14, LT-89169, Mažeikiai


SKELBIAMA ATRANKA Meninio ugdymo mokytojas PAREIGOMS UŽIMTI

Biudžetinė įstaiga Mažeikių lopšelis-darželis ,,Berželis“, įst. k. 191653364, esantis adresu: Draugystės g. 14, Mažeikiai, 2023 m. rugpjūčio 28 d. skelbia atranką laisvai meninio ugdymo mokytojo pareigybei užimti.

Įstaigos pavadinimas: Mažeikių lopšelis-darželis ,,Berželis“

Pareigybės pavadinimas: Meninio ugdymo mokytojas.

Darbo krūvis:  1,0 pareigybė.

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Įgytas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su muzikos mokytojo profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo metodikos kursus.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

 • Prašymą leisti dalyvauti;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

Pretendentas turi būti nepriekaištingos reputacijos kaip numatyta  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio 8 dalies 2 punkte ir 51 straipsnio 1 punkte.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentus galima pateikti el. paštu: vadovasberzelis@gmail.com

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, apie pokalbio datą ir laiką bus informuojami asmeniškai.

 

 

SKELBIAMA ATRANKA IU MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

 

Mažeikių lopšelis-darželis „Berželis“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.

Darbo pobūdis:

 • organizuoti, vykdyti, dalyvauti ugdomajame procese, tarpusavyje derinti vaikų ugdymą, priežiūrą, globą;
 • planuoti grupės ugdomąją veiklą, vadovaujantis ugdymą reglamentuojančiais dokumentai;
 • kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones, rengti ir/ar įgyvendinti projektus;
 • sistemingai stebėti ir vertinti vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoti vaiko pasiekimus;
 • teikti pagalbą vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikyti ugdymo turinį, metodus ir priemones.

Reikalavimai pretendentams:

Kvalifikaciniai reikalavimai

 • Turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą ir auklėtojo ar pedagogo kvalifikaciją;
 • Baigta ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo programa. Studijų kryptis – Pedagogika; krypties šaka – Ikimokyklinio ugdymo pedagogika; kvalifikacinis laipsnis – Pedagogikos krypties (šakos);
 • Išklausyta ne trumpesnė kaip 80 valandų (ne mažiau kaip 3 studijų kreditų) kompiuterinio raštingumo mokymų apimties programa (30 proc. kontaktinių valandų ir 70 proc. savarankiško mokymosi valandų);
 • Valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo”, reikalavimus; būti išklausę lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106 „Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programos patvirtinimo”, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;
 • Išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo”, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas).

Asmeninės savybės

 • gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti;
 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam;
 • mokėti dirbti kompiuteriu.

Kita informacija:

Pareigybės lygis: B.

Pareiginės algos dydis nustatomas atsižvelgiant į turimą pedagoginio darbo stažą bei kvalifikacinę kategoriją vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198.
Darbo savaitės trukmė – 36 val.
Darbo sutartis: neterminuota.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Buvusios (-ių) darbovietės (-čių) rekomendaciją (-as) (privalumas).

Pretendentai dokumentus siunčia:

elektroniniu paštu – vadovasberzelis@gmail.com;

registruotu laišku – Mažeikių lopšelis-darželis „Berželis“, Draugystės g. 14, LT-89169 Mažeikiai.
Atrankos būdas: pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys keliamus kvalifikacinius reikalavimus, bus informuoti prašyme nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu ir kviečiami į pokalbį.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.
Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama:

tel. (8 443) 75732 ir el. p. vadovasberzelis@gmail.com.