Savivalda

Lopšelyje-darželyje veikia šios savivaldos institucijos:

 ĮSTAIGOS TARYBA

 

Aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti lopšelio-darželio tėvus (globėjus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti aktualius lopšelio-darželio klausimus.

Pirmininkė – Roma Gricienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:

  • Aušra Glodenienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
  • Violeta Gineitienė, socialinė pedagogė
  • Renata Ežerskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja
  • Danutė Bružienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja
  • Kristina Grikštienė, sekretorė
  • Aidena Vindašienė, vaikų tėvų atstovė
  • Laura Songailė, vaikų tėvų atstovė
  • Viktorija Damalienė, vaikų tėvų atstovė

MOKYTOJŲ TARYBA

Nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.