Savivalda

Lopšelyje-darželyje veikia šios savivaldos institucijos:

ĮSTAIGOS TARYBA

 

Aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti lopšelio-darželio tėvus (globėjus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti aktualius lopšelio-darželio klausimus.

Pirmininkė – Roma Gricienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:

Aušra Glodenienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Violeta Gineitienė, socialinė pedagogė

Renata Ežerskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

Raimonda Riešutė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

Kristina Grikštienė, sekretorė

Viktorija Damalienė, vaikų tėvų atstovė

Remigijus Jarmantavičius, vaikų tėvų atstovas

Oksana Štombergienė, vaikų tėvų atstovė

 

MOKYTOJŲ TARYBA

 

Nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.