Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas

VERTINIMAS

Vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo tikslas – padėti vaikui nuosekliai ugdytis ir bręsti kaip asmenybei, nustatant esamus ugdytinių gebėjimus ir numatant tolimesnio ugdymo(si) gaires bei lopšelio-darželio veiklos sėkmę.

 

Vertinimo procese dalyvauja pedagogai, specialistai, vaikai, tėvai (globėjai).

 

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, planuodami ugdymo procesą, planuoja ir vertinimą, atsižvelgdami į kiekvieno vaiko amžių, galias, realius gebėjimus ir jam keliamus individualius ugdymo(si) uždavinius.

 

Lopšelyje-darželyje taikomas idiografinis (individualios pažangos) vertinimo principas, pagal kurį lyginant dabartinius vaiko pasiekimus su ankstesniaisiais stebima ir vertinama daroma pažanga.