Teisės aktai

 • Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija
  LR Švietimo įstatymas
  Lietuvos higienos normos hn 75:2016 „ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
  Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”
  Vaiko teisių konvencija
  Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas