Maitinimo organizavimas

Mažeikių lopšelyje-darželyje “Berželis” vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis:

  • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2018-04-10  įsakymu Nr. V-394 patvirtintu „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Susipažinti); nuoroda

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986/asr

  • ,,Gerosios higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms” nauja redakcija (Susipažinti). Nuoroda

https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/imoniu-savikontrole-rvasvt/geros-higienos-praktikos-taisykles

 

Darželis sėkmingai vykdo programas ,,Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“, kurios  remiamos Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis.

 

Valgiaraščiai: