Ugdymo kokybės samprata

UGDYMO KOKYBĖS SAMPRATA

Ugdymo kokybės samprata (Parsisiųsti Adobe PDF formate).

UGDYMO TURINYS

Ugdymo turinys orientuotas į sveikatos, pažinimo, socialinės, komunikavimo, meninės vaiko kompetencijų ugdymą, joms skiriamas vienodas dėmesys. Suskirstymas į atskiras kompetencijas yra sąlygiškas, siekiant aiškiau apibrėžti ir išskleisti konkrečių kompetencijų turinį.

Ugdymo turinys įgyvendinamas kryptingai organizuojant veiklos procesą, sudarant sąlygas vaikui savarankiškai veikti, derinant su numatyta bei organizuota veikla, atsižvelgiant į amžiaus tarpsnių ypatumus, vaiko individualias galias.

UGDYMO METODAI

Siekiant  numatytų ugdymo(si) tikslų taikomi įvairūs, į vaiką orientuoto aktyvaus ugdymo metodai:

  • Žaidimas (pagrindinė veikla pažinti save ir aplinkinius, supančią aplinką, tenkinti savo svarbiausius poreikius, lavinti protinius gebėjimus.)
  • Spontaniškas ugdymas (atsižvelgiama į vaikų siūlymus ir idėjas. Vaiko spontaniška veikla gerbiama ir laikoma vertinga patirtimi, ugdymui panaudojamos netikėtos situacijos).
  • Kūryba (skatinama savitai ir priimtinais būdais išreikšti save, interpretuoti, kurti, atrasti, įgyvendinti idėjas. Kuriama reikiama aplinka, aprūpinama priemonėmis).
  • Projektas (teorinė – praktinė veikla, plėtojanti  turimą patirtį ir kompetencijas).
  • Stebėjimas, eksperimentas (pagilina ugdytinių žinias, ugdo gebėjimą pritaikyti jas, aiškinant natūralius procesus ir reiškinius, skatina žingeidumą ir savarankiškumą).
  • Diskusijos (problemos, reiškinio aptarimas, minčių, idėjų išsakymas, išklausant kito nuomonę, konfliktų sprendimas.  Sudaroma galimybė vaikui spręsti visus su juo susijusius gyvenimo klausimus: aplinkos kūrimo, veiklos planavimo. Pedagogas įsiklauso į vaiko mintis, kartu su vaiku mąsto ir sprendžia įvairias problemas, aiškinasi reiškinius, jų esmę ir kt.).
  • Ekskursijos, išvykos (organizuojamos ekskursijos, išvykos po gimtąjį miestą Mažeikius, muziejų, įžymias vietas, vaikai dalyvauja edukacinėse programose).
  • Kūrybinių darbų parodos (įstaigos bendruomenei ir kitose įstaigose).
  • IT taikymas ugdymo procese (vaizdo medžiagos stebėjimas ir analizavimas, kompiuterinių programų ir žaidimų).

Vaikams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius ugdymo turinys pritaikomas arba individualizuojamas vadovaujantis Vaiko gerovės komisijos ir PPT rekomendacijomis.