KODĖLČIUKAI (MONESSORI GRUPĖ)

Categories :

KODĖLČIUKAI (MONESSORI GRUPĖ)

  • Darbo laikas: 7.30-18.00
  • Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:   Salomėja Novogreckienė ir Sonata Znutė
  • Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja  – Ligita Gauronskienė

 

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS GRUPĖ (MIŠRAUS AMŽIAUS GRUPĖ)

 

Ikimokyklinio amžiaus grupėje M. Montessori ugdomoji aplinka paruošta taip, kad vaikas kuo daugiau lavėtų ir ugdytųsi savarankiškai. Pedagogas ne moko, o vadovauja vaiko saviugdai. Pedagogo uždavinys – skatinti prigimtinių vaiko galių sklaidą ir kurti ugdymo reikmėms pritaikytą aplinką. Ugdomoji aplinka pritaikyta atitinkamo amžiaus tarpsnio asmens ugdymosi reikmėms ir sudaro galimybę vaikui individualiai rinktis pageidaujamą veiklą, tenkinti savo poreikį tyrinėti, veikti, pažinti, judėti, puoselėti pasitikėjimą savo jėgomis, įgyvendinti sociokultūrinius–bendravimo, estetinius, tautinius, dorovinius–bręstančios asmenybės interesus, išmokti įvairių veiksmų, judesių, rašymo, skaitymo, skaičiavimo, pasaulio pažinimo pagrindų ir kt. Vaikas gali laisvai judėti grupėje, tyliai kalbėtis su kitais vaikais, dirbti su bet kokia priemone, kurios tikslą jis supranta, ar paprašyti pedagogės supažindinti jį su nauja medžiaga. Ugdantis mišraus amžiaus grupėje sudaroma galimybė įgyti įvairių kompetencijų (komunikavimo, pažintinės, socialinės, meninės, sveikatos saugojimo), pagal individualius vaiko poreikius ir gebėjimus įvairiais amžiaus tarpsniais.

Mokymo metodas yra netiesioginis – aktyviai veikiama ta kryptimi, kurią nurodė vaikas, ir ieškoma būdų padėti vaikui pasiekti tikslą. Mokytoja vadovauja savarankiškai vaikų veiklai šioje aplinkoje, padeda jiems sąmoningai siekti žinių. Pagrindiniai ugdymosi būdai yra individuali veikla ir grupiniai užsiėmimai.